AIR WICK WKŁAD DO AUTOMATYCZNEGO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA KSIĘŻYCOWA LILIA OTULONA SATYNĄ 250 ML

Zakupy spożywcze online

AIR WICK WKŁAD DO AUTOMATYCZNEGO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA KSIĘŻYCOWA LILIA OTULONA SATYNĄ 250 ML

10,99 zł
43,96 zł/L
Opis

opis produktu

Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza Tylko wkłady Air Wick zapewniają właściwe działanie urządzenia Freshmatic.

przechowywanie

Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Air Wick Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza o zapachu Księżycowa Lilia Otulona Satyną. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innych źródłem zapłonu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami.

płomień - Niebezpieczeństwo

kraj lub miejsce pochodzenia

Produkt UE

nazwa uregulowana prawnie

Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza

nazwa marki lub dystrybutora

Reckitt Benckiser
Sinfin Lane
Derby
DE24 9GG
Wielka Brytania

pozostałe informacje

*Źródło: AC Nielsen, udziały wartościowe i ilościowe, 2013 rok.

przygotowanie i stosowanie

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji „OFF") zanim przystąpisz do nałożenia wkładu uzupełniającego. Przy włączaniu skieruj wylot dyfuzora z dala od twarzy. Po włączeniu dyfuzor zadziała automatycznie po 15 sekundach. Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic. Nie rozpylaj bezpośrednio na żywność, tkaniny lub powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią przetrzeć natychmiast wilgotną ścierką.

adres zwrotny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel. 022 7659500 Infolinia: 801115111, 225419115